Praca

Wychowawca 1 etat

Miejsce pracy: Ognisko Wychowawcze

Adres: Jaworowa ul. Warszawska 95 05-090 Raszyn

Termin rozpoczęcia pracy: 1 sierpień 2019 r.

Umowa o pracę

 

I Wymagania :

1) obywatelstwo polskie

2) ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika

opiekuńczo- wychowawcza, resocjalizacja, psychologia

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w naborze

 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi a także z innymi dysfunkcjami społecznymi.

  • pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych

  • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi

  • współpraca z placówkami wspierającymi

  • wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

III Wymagane dokumenty:

 1) Życiorys(CV) – opatrzony klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji prowadzonej przez Ognisko Wychowawcze procesu rekrutacji na stanowisko wychowawcy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2) kwestionariusz dla kandydata,

3) kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i

umiejętności,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni

praw publicznych,

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) oświadczenie o braku skazania za przestępstwa na tle seksualnym.

 

IV Miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ogniska Wychowawczego Jaworowa

ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn pok. Nr 6 w godz. 13.00-19.00 lub na adres internetowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że skontaktujemy się się tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezkwalifikowanych do udziału zostaną zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.

Załączniki:

Oświadczenie kadydata

Kwestionariusz osobowy

Klazula informacyna