O nas

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
Ognisko sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym.
Placówka pracuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku  w godz. 13.00 - 19.00.
Ognisko prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:
1. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
2. zajęcia socjoterapeutyczne,
3. zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,
4. indywidualne programy korekcyjne,
5. pomoc w nauce,
6. pomoc socjalna, dożywianie,
7. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
8. stałą pracę z rodziną dziecka,
9. stałą współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, powiatowym centrum pomocy rodzinie, policją oraz sądem.
W okresie wakacji Ognisko będzie czynne w godzinach od 9.00-15.00. Przerwa urlopowa w terminie od 20.07.2020 r. - 31.07.2020 r.
W ramach "Akcji Lato" planowane są zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne oraz wycieczki.
Pierwszeństwo zapisu mają dzieci uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym. Pozostali uczestnicy według kolejności zgłoszeń.